Komunikace


Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejíž území se místní komunikace nacházejí.

Účelové komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Vlastníkem účelové komunikace je fyzická nebo právnická osoba. Příslušný silniční správní úřad na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky může upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Vlastníci komunikace nejsou oprávněni komunikaci ze své vůle uzavřít.

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Pasport definuje veřejně přístupné komunikace v majetku obce (místní komunikace) nebo v majetku jiných právnických nebo fyzických osob (účelové komunikace).

Pasport místních komunikací byl schválen zastupitelstvem obce č.97/23/21 ze dne 29.6.2021