Žaloby obce

odkaz vznikl po diskuzi zastupitelů k právním sporům obce z minulosti i současnosti a bude průběžně doplňován, omluvte laické obraty a citace, které jsou dány absencí právního vzdělání ale jejich cílem je přinést aktuální obrázek občanům o probíhajících i ukončených sporech. Pro představu o nákladech pro obec přikládáme soupis faktur jedné ze zastupujících kanceláří  za poslední dva roky - 437 475 Kč

Nové a pokračující spory v roce 2023

1.Jediná v současné době aktivní žaloba na obec pro nezaplacení fa. dodavateli P.Procházkovi.

Obec reklamovala u gen. dodavatele provedení prací v rámci I.a II. etapy výstavby obecnícho chodníku. V rámci výběrového řízení byla s výše uvedenou firmou podepsána smlouva na dodávku díla dle závazné nabídky. Tato obsahovala položky - např. ruční překládky kabelu Cetin dle stavebního povolení, kabel přeložen nebyl, navíc byl v průběhu prací mechanicky poškozen. V současné době Cetin nárokuje u obce provedení opravy.

Doposud nebyl vypsán termín líčení 

Spory ukončené v roce 2023

1.Kasační stížnost obce

Kasační stížnost obce na rozhodnutí Krajské soudu v Brně, který rozhodl ve prospěch rodiny Adamců a Trčků ve věci úpravy územního plánu. Krajský rozsudek určil obci povinnost zaplatit náhradu vzniklých nákladů a následně návrh kasační stížnosti nepřinesl žádné nové skutečnosti. Stažením návrhu se obci vrátily vynaložené náklady na KS a další náklady již nevznikly. 


2.Spor mezi obcí a Krajem Vysočina

Žaloba byla podána na vodoprávní úřad kraje Vysočina jako reakce na vydané povolení k odběru podzemních vod, ve kterém byla zohledněna spotřeba Balónového hotelu. Vzhledem k odběratelské smlouvě, kterou podepsal BH s obcí se stanoveným limitem odběru, ztratil tento spor smysl. Obec v současné době žádá o nové povolení kde zmíněný limit již nebude uveden, další setrvání ve sporu by přineslo stejný efekt při vynaložení dalších nákladů. 


3.Spor o Čovné Škorpík versus Obec Radešín

Žalobu podal M.Škorpík na obec Radešín jako reakci na neodsouhlasené zvýšené náklady provozu, ve kterých bylo zahrnuto právní zastoupení provozovatele v agendě administrativy ČOV a zastoupení ve sporu. Žaloba byla jednostraně stažena žalobcem. V současné době probíhaly znalecké posudky. Termín podání návrhu na zpětvzetí duben 2023. Část nákladů na posudky se po vyúčtování vrátí obci zpět. Doposud není rozhodnutí.


4.Určení vlastníka vrtu S3 spor mezi Radešínem a Škorpíkem

Prvoinstanční rozhodnutí Okresního soudu určilo jako vlastníka vrtu M.Škorpíka, obecní odvolání ke Krajskému soudu nepřinášelo nové důkazy o vlastnictví vrtu obcí. Protože vrt poskytoval vodu obci i Balónovému hotelu bezplatně více než třicet let byl nájemní smlouvou od 1.ledna 2023 pronajmut obci tak, aby všechny vodní zdroje zastřešovala obec Radešín jako jediný provozovatel vodovodní sítě. Hotel se stal odběratelem obce podle platné obecní vyhlášky s příslušným limitem. Očekávaným přínosem je i vyšší výběr vodného a příjem do obecního rozpočtu. 


5.Žaloba obce Radešín na ČR-Pozemkový fond

Obec od počátku nesplňovala podmínky bezúplatného převodu dle zákona viz příloha ze dne 17.4.2023. Obec se rozhodla udělat veřejné prostranství z pozemku, který není přístupný z veřejné komunikace viz. příloha ze dne 24.6.2022. Komentář, že tato aktivita se týká nemovitosti, ve které je uskladněno uhlí a dřevo pro bývalou hájenku je již navíc. V procesu nebyl určen termín projednání, právní zástupkyně určená předchozím zastupitelstvem se vzhledem k očekávanému mateřství vzdala zastupování. Zrušení žaloby ušetří obci další prostředky.