Majetek, Investice

Zneškodňování odpadních vod

Odvádění a zneškodňování odpadních vod (OV) v obci Radešín je pro větší část obce zajištěno pro smluvní odběratele (producenty) napojením na oddílnou kanalizaci pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování obce (dále OR). Zneškodňování OV je zajištěno předáním do provozně související kanalizace s čistírnou odpadních vod (ČOV) ve vlastnictví fyzické osoby (dále FO), která tvoří jedno vodohospodářské dílo s kanalizací obce. Celé dílo má charakter veřejné kanalizace dle zákona 274/01 Sb. v platném znění.

Odvádění dešťových vod

Odvádění dešťových vod v obci Radešín je pro menší část obce zajištěno napojením na veřejnou oddílnou kanalizační síť ve vlastnictví obce (dále OR) s vyústěním do Pivovarského rybníka. Vzhledem k současné legislativě upřednostňující zasakování, neplánuje se její další rozvíjení.

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu

 1. Obec Radešín (kanalizace obce)
  • statutární zástupce: Ing. Radek Chocholáč
  • zástupce ve věcech provozních: Jaroslav Neubauer, M606 284 058
  • zástupce ve věcech technických: Ing.Zdeněk Tulis, M602732422
  • odpovědná osoba dle §6 ZOVAK: Ing.Zdeněk Tulis
 2. Miloslav Škorpík (kanalizace hotelu + ČOV)

PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ NA KANALIZACI

 1. Uzavření odběratelské smlouvy o odvádění odpadních vod (pdf)
 2. Napojení na stoku provede obec za úhradu
 3. Do 1m od stoky bude osazena na přípojce kontrolní šachta DN 400
 4. Odběratel předá zaměření vedení přípojky

V SOUČASNÉ DOBĚ NELZE NAPOJIT NOVÉ ODBĚRATELÉ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ ČOV

Popis stokové sítě

Kanalizační síť je oddílná, tzn. kanalizace odpadních vod (pouze pro odpadní vody, nesmí být do ní vypouštěny dešťové vody ani vody z bazénů a balastní vody) a kanalizace dešťová (pouze pro srážkové vody neznečištěné). Odpadní vody mohou mít vzhledem k biologické ČOV pouze charakter splaškových vod, tj. vod z domácností. Ostatní odpadní vody - průmyslové, infekční, zemědělské apod. z provozoven mohou být vypouštěny pouze po předčištění za podmínek stanovených provozovatelem kanalizace a provozovatelem ČOV a na základě povolení vodohospodářského úřadu s vymezením individuálních limitů znečištění.

Popis kanalizace odpadních vod

 • stoka A: kamenina 300mm, dl.48m
 • stoka B: PVC 200mm, dl.347m
 • stoka B1: PVC 200mm, dl.84m
 • stoka C: PVC 250mm, dl.326m
 • stoka C1: PVC 250mm, dl.28m
 • stoka C2: PVC 200mm, dl.130m
 • stoka C3: PVC 200mm, dl.63m + čerpací stanice CS2 + PE50mm, dl.63m
 • stoka C4: PVC 200mm, dl.87m
 • stoka C4.1: PVC 200mm, dl.79m
 • stoka D: PE 50mm, dl.47m + čerpací stanice CS1
 • stoka E: PVC 200, dl.212m

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace

Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace odpadních vod mohou být pouze vody splaškové z obytných budov, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech. Podmínky pro vypouštění OV vychází z Povolení k vypouštění odpadních vod vydané pro ČOV a Dohody mezi provozovateli kanalizace (OR) a kanalizace s ČOV (FO), kde jsou pro obec stanoveny kvalitativní a kvantitativní limity v místě rozhraní obou kanalizačních soustav:

 • max. množství OV: 5.500m3/rok, tj. 15m3/den
 • max.počet ekvivalentních obyvatel (EO): 125

Limity pro vypouštění OV pro odběratele (občany) jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace obce a ve Smlouvě o odvádění OV mezi provozovatelem (OR) a jednotlivými občany (odběrateli, též producenty). Viz též sekce Co do kanalizace nepatří!

množství odváděných odpadních vod

rok množství odváděné odpadní vody (m3/rok) Počet přípojek Počet odběratelů Počet připojených osob Počet EO (min/max)
měřená (m3/rok) neměřená (m3/rok) celková(m3/rok) průměrná (m3/den) (trvale/rekreační)
2020 3.491 290 3.781 10,4 41 50 100 / 36 118/137
2019 3.917 366 4.283 11,7 37 48 99 / 33 117/135
2018 3.882 468 4.350 12 37 46 106 / 27 121
2017 3.608 ? 3.608 9.9 36 44 102 / 25 117

Popis kanalizace dešťových vod

 • stoka DV1: beton 300mm, dl.235m
 • stoka DV2: PVC 200mm, dl.203m

Podmínky pro vypouštění dešťových vod do kanalizace

Dešťové vody je možné vypouštět pouze do dešťové kanalizace. Tyto vody musí být neznečištěné, tzn. nesmí být kontaminované žádnými látkami jako např.úniky motorových olejů apod.

Historie kanalizace obce

Obec Radešín jako jedna z mála malých obcí má kanalizaci s ČOV již více než 30roků. ČOV byla vybudována společně s rekonstrukcí hotelu a uvedena do provozu v roce 1988 společně se stokou A a B. Stoková síť obce byla rozšiřována postupně o další stoky - C v roce 1998, C4 v roce 2000, B1 v roce 2003, C2 v roce 2004, D v roce 2005+rekonstrukce CS1 v roce 2018, C3 a E v roce 2018. V roce 2010 byla část kanalizace hotelu a ČOV prodána s hotelem do vlastnictví FO. V roce 2020 vstoupila obec do SVK Žďársko, které zajistilo projekt nové ČOV. V 2020-2021 proběhli rozsáhlé opravy stokové sítě včetně realizace C1 a odkupu C4.1

Zpět

rok množství odváděné odpadní vody (m3/rok) Počet přípojek Počet odběratelů Počet připojených osob Počet EO (min/max)
měřená (m3/rok) neměřená (m3/rok) celková(m3/rok) průměrná (m3/den) (trvale/rekreační)
2020 3.491 290 3.781 10,4 41 50 100 / 36 118/137
2019 3.917 366 4.283 11,7 37 48 99 / 33 117/135
2018 3.882 468 4.350 12 37 46 106 / 27 121
2017 3.608 ? 3.608 9.9 36 44 102 / 25 117