Zápis ze zastupitelstva 01/23

10.02.2023

-      

 

 

 

OBEC RADEŠÍN

 

Radešín č.p.58

p.Bobrová

PSČ 592 55

 

IČO 00599727

 

Zápis z

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RADEŠÍN č. 01/23

Ze dne 31. 1. 2023 ( 18:00 - 19:30 hod )

v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

1.     Přítomni:

Ing. Miloslav Škorpík X

Pavel Doležal X

Vladimír Kutílek X

Dana Adamcová X

Pavla Pulcová X

Jaroslav Neubauer X

Ing. Radek Chocholáč X

(Vysvětlivky: X – přítomen, -- nepřítomen, O – omluven)

 

 

 

Program:

1.     Prezence, volba zapisovatele, ověřovatelů

2.     Schválení výše odměny starosty a místostarosty členů kontrolního a finančního výboru

3.     Schválení dotace pro rodinu Kubíčků na rekonstrukci Radešínského zámku

4.     Schválení pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č.

5.     183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

6.     Pověření ing. Miloslava Škorpíka jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s

pořizovatelem v rámci v procesu pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín

7.     Schválení zřízení dalšího sběrného místa v prostoru mezi pozemky Z.Kříže a bývalou

autobusovou zastávkou. Kontejner na sklo, plast, papír a v sezoně na BIO odpad.

 

 

 

 

1.     Prezence, určení zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatel byl navržen Pavel Doležal, ověřovatelé Dana Adamcová a Ing. Radek Chocholáč, proběhlo hlasování:

Hlasování o určení zapisovatele a ověřovatelů

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 169/01/23:

Zastupitelstvo obce určilo zapisovatele Pavla Doležala, ověřovatele Danu Adamcovou a Ing. Radka Chocholáče

 

 

 

Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy obecního zastupitelstva a občany a konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání.

Následně vyzval zastupitele k hlasování a schválení programu:

Hlasování o schválení programu

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 170/01/23:

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva

 

 

2.   Schválení výše odměny starosty a místostarosty členů kontrolního a finančního výboru

Pavel Doležal seznámil zastupitele se skutečností, že v r. 2023 je nutno navýšit minimální odměnu starosty (min. 0,3 násobek platu uvolněného starosty který činí =47.255,--). Současně navrhl nové ohodnocení místostarosty a současně odměny pro předsedy a členy výborů:

Odměna starosty: =14.177,--

Odměna místostarosty: =8.000,--

Odměna pro předsedy výborů: =2.200,--

Odměna pro členy výborů: =1.600,--

 

Ing. Chocholáč navrhl doplnit i odměnu pro zastupitele. Po diskusi navrhl Pavel Doležal odměnu pro zastupitele =1.200,-- Kč.

Odměny pro předsedy a členy výborů se sčítají – dle zvyklostí předchozího zastupitelstva (§72 odst. 3 zákona o obcích).

Starosta navrhl hlasování o výše uvedených odměnách:

Hlasování o schválení programu

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Usnesení 171/01/23

Zastupitelstvo schválilo odměny a jejich výši dle předloženého návrhu

 

 

3.            Schválení dotace pro rodinu Kubíčků na rekonstrukci Radešínského zámku

Navržena dotace obce pro rodinu Kubíčkových na rekonstrukci Radešínského zámku – zajištění statiky bývalé konírny – etapa II na zámku v Radešíně.

Celková výše dotace odpovídá 10% z celkové investice rodiny Kubíčkových, která je odhadována na =1.300.000,-- Kč. .

Hlasování o schválení programu

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

 

 

Usnesení 172/01/23

Zastupitelstvo schválilo dotaci pro rodinu Kubíčkových na další etapu rekonstrukce zámku v Radešíne

 

4.            Schválení pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

Ing. Škorpík sdělil nutnost úprav ÚP, které vyplývají z předchozích dohod s majiteli pozemků (K. Havlík), ale především na základě rozsudku Krajského soudu v Brně (ze dne 06. 09. 2022, č. j. 66 A 2/2022 - 122). Současně doplnil možnost sběru podnětů od občanů, které by se mohly v rámci změny ÚP projednat.

 

Ing. Radek Chocholáč upozornil, že ÚP je platný teprve 1,5 roku, ÚP byl vypracován dle zákona. Všechny námitky byly vypořádány. Některé soudní spory ještě nejsou pravomocně rozhodnuté (např. odvolání pana starosty). Pokud má zastupitelstvo v této věci rozhodovat, požaduje dopředu seznam všech návrhů, kterých se tato změna ÚP bude týkat.

Ing. Škorpík vysvětlil, že jednotlivé požadavky budou diskutovány, samozřejmostí je spolupráce s projektanty a stavebním úřadem. Současně zmínil i nutnost finanční účasti navrhovatelů při případné realizaci změny ÚP.

Zásadním argumentem bylo i to, že po vyhodnocení změn o jejich případném zanesení do ÚP, budou tyto změny prezentovány zastupitelům a bude se o nich dále jednat.

 

Starosta vyzval k hlasování:

 

Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2

 

Usnesení 173/01/23

Zastupitelstvo schválilo proces „pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu“

 

5.            Pověření ing. Miloslava Škorpíka jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v rámci procesu pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín

 

Na základě podnětu od stavebního úřadu Ing. Škorpík navrhl jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v rámci procesu pořízeni Změny č.1 ÚP Radešín Ing. Škorpíka – starostu obce. Uvedené je z procesního hlediska nutností.

 

 

Starosta vyzval k hlasování:

 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3

 

Usnesení 174/01/23

Zastupitelstvo schválilo ing. Miloslava Škorpíka jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v rámci procesu pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín

 

 

6.            Schválení zřízení dalšího sběrného místa v prostoru mezi pozemky Z.Kříže a bývalou autobusovou zastávkou.

 

V úvodu projednání byl tento bod překvalifikován na „diskusi“. Ing. Škorpík a Vladimír Kutílek prezentovali způsob nového systému svozu odpadů (rozvázání smlouvy s TS NMnM a přechod k AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o) založeném na reálné hmotnosti vyvezeného odpadu. S tím je spojené důsledné třídění odpadů. Pro snížení donáškové vzdálenosti – dosahu občanů – bylo diskutováno vhodné umístění dalšího sběrného místa a rozsah odpadních nádob. Prioritou bylo nalézt vhodný prostor pro toto místo tak, aby nevzniklo odkladiště odpadků pro přespolní, nebo pro občany, kteří naší obcí pouze projíždí. Pavla Pulcová i další zastupitelé zmínili problematiku zápachu a neřízeného ukládání odpadků i mimo vyčleněné nádoby v případě, kdy jsou tyto snadno přístupné – zkušenost s historickým umístěním kontejnerů a nádob v prostorách autobusové zastávky. Ing. Chocholáč zmínil možnost dodávky více nádob pro jednotlivé domácnosti.

Následně se zastupitelé shodli, že zásadním úkolem je  logisticky vhodné a účelné umístění sběrných nádob. Po nashromáždění návrhů a připomínek se tento bod bude řešit na některé z dalších schůzí zastupitelstva.

 

Starosta následně poděkoval všem zúčastněným za účast a schůze byla přibližně v 19:30 hod ukončena

 

 

 

V Radešíně dne: 31. 1. 2023

 

 

Zapisovatel: Pavel Doležal ……………………………………………………….

 

 

 

Ověřovatel: Dana Adamcová…………………………………………………….

 

 

 

Ing. Radek Chocholáč………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Starosta: Ing. Miloslav Škorpík……………………………………………………….