Zápis ze zastupitelstva 02/23

21.03.2023

OBEC RADEŠÍN

Radešín 58, 592 55 Bobrová

Mail: urad@obecradesin.cz tel:+420 608 454 089 www.obecradesin.cz

IČO: 00599727, IDS: gprav99


Zápis z

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RADEŠÍN č. 02/23

ze dne 03. 03. 2023 ( 18:00 - 19:30 hod. )

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:

Ing. Miloslav Škorpík X

Pavel Doležal X

Vladimír Kutílek X

Dana Adamcová X

Pavla Pulcová X

Jaroslav Neubauer X

Ing. Radek Chocholáč X

(Vysvětlivky: X – přítomen, -- nepřítomen, O – omluven)

Program:

1. Prezence

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

3. Program

 • Úprava nájemného v uvolněném obecním bytě po Jindřišce Procházkové
 • Informace o situaci v dotacích na projekt chodník Radešín
 • Schválení okruhů požadovaných dotací :
 • Vysázení obecních lesů, oplocenka
 • Oprava krytu obecní studny a oplocení vrtu
 • Revitalizace Handrláku
 • Dosadba obecních alejí vzrostlými stromy viz titul
 • Fotovoltaika a tepelné čerpadlo - obec dotace 99%
 • Schválení opravy komínu na hasičce
 • Uzavření a informace o podnětech ke změně ÚP
 • Různé

1. Prezence

Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy obecního zastupitelstva a konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání.

Následně vyzval zastupitele k hlasování ohledně schválení programu:

Hlasování o schválení programu

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 175/02/23:

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva .

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatel byla navržena Dana Adamcová, ověřovatelé Pavla Pulcová a Vladimír Kutílek, následně proběhlo hlasování:

Hlasování o určení zapisovatele a ověřovatelů

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 176/02/23:

Zastupitelstvo obce určilo zapisovatele Danu Adamcovou, ověřovatele Pavlu Pulcovou a Vladimíra Kutílka.

3. Program

a) Úprava nájemného v uvolněném obecním bytě na č.p. 2 - po Jindřišce Procházkové

Starosta uvedl, že dosud byla podaná jedna žádost o přidělení výše uvedeného bytu. Žádost pro svoji matku podal pan Miloslav Němec, bytem Radešín 17. Žádost byla panem Miloslavem Němcem stažena. Starosta zdůraznil potřebu stanovit přesná pravidla pro výběr žadatele, podmínky nájmu pro zájemce o přidělení bytu. O jednotlivých žadatelích budou rozhodovat a hlasovat zastupitelé, předpokládanou výhodou by např. mohlo být, pokud je uchazeč s trvalým bydlištěm v Radešíně. Starosta sdělil, že je třeba kromě informace o záměru pronájmu obecního bytu na webových stránkách obce, informovat občany Radešína o tomto záměru obecním rozhlasem. Dále informoval zastupitele obce, že by chtěl rovněž požádat tři sousední obecní úřady o informování jejich občanů o záměru obce Radešín pronajmout v domě č. p. 2, v obci Radešín, byt č. 6, 1+ kk, I. kategorie, o výměře 41,4 m². Proběhla diskuze o možné výši nájmu. Zastupitelé vyjádřili předběžnou shodu na stanovení výše nájemného 100 Kč za m².. Starosta navrhl hlasovat o výši nájemného 100 Kč za m², tj. =4 140,-- Kč za kalendářní měsíc.

Následně starosta vyzval zastupitele k hlasování ohledně schválení výše nájemného pro byt č. 6, I. kategorie, v domě č. p. 2, v obci Radešín:

Hlasování o schválení výše nájemného pro byt č. 6, I. kategorie, v domě č. p. 2, v obci Radešín

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 177/02/23:

Zastupitelstvo obce schválilo výši nájemného pro byt č. 6, I. kategorie, v domě č. p. 2, v obci Radešín.

b) Informace o situaci v dotacích na projekt chodník Radešín

Starosta sdělil, že obdržel informaci, že bude šance požádat o dotaci z fondu projektu MAS Zubří země, výzva 60, IROP CLLD, o které rozhoduje Mikroregion Novoměstsko a který slíbil, že obci Radešín vydá souhlasné stanovisko pro možnost získání dotace na chodník. Výše dotace je max. 85%. První výzvy k podání žádosti proběhnou začátkem roku 2024. Informaci starostovi poskytla paní Zemanová. Jednou z podmínek dotace je průjezd obcí minimálně 500 automobilů za den a dalším kritériem poskytnutí dotace je, že chodník nesmí být dokončený. V případě schválení dotace budou uznány náklady od roku 2021. Zastupitel Radek Chocholáč upozornil, že je třeba hlídat termín abychom byli první žadatelé.

c) Schválení okruhů požadovaných dotací :

Vysázení obecních lesů, oplocenka

Je požádáno o dotaci na Kraji Vysočina. Žádost je v současné době otevřená. Letos na jaře se budou sázet stromky. Informace budou ještě upřesněny. Jedná se o dotační titul obnovení obecních lesů a do tohoto titulu spadají i oplocenky. Dotace v závěru činí asi 70% nákladů.

Oprava krytu obecní studny a oplocení vrtu

Zastupitel Radek Chocholáč uvedl, že oplocení je již zakoupené a uskladněné na sýpce.

Zbývá dořešit kdo oplocení zrealizuje, zadat poptávku, tak aby splnila podmínky dotace. Dotace v závěru činí asi 60% nákladů.

Revitalizace Handrláku

Projekt malých vodních nádrží. Dostali bychom dotaci pravděpodobně 2 000 000 Kč. Spoluúčast obce by byla 20%. Obnášelo by to vybagrování kalů, zpevnění břehů kamenem, chodníček kolem rybníku, výsadbu stromů, apod. Není zatím prioritou, pouze zajímavou možností ke zkrášlení parku a okolí rybníku Handrláku. Jedná se o průběžnou výzvu, není třeba ihned žádat.

Dosadba obecních alejí vzrostlými stromy viz titul

Starosta požádal o dotaci, nutné je mít posudek lesního správce a bude potřeba určit plochy na kterých se výsadba uskuteční. Bude se jednat o lípy. Výsadbu musí obec zajistit z vlastních zdrojů ( např. svépomocí – za účasti občanů formou brigády).

Z dotace se uhradí obci náklady na stromy, na závlahu, dřevěnou oporu ke stromům a pod.. Starosta nechává rozhodnutí na zvážení zastupitelstva. Žádostí se nic nezkazí.

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo - obec dotace 99%

Jedná se o zajímavou dotaci. Otázkou je využití fotovoltaiky a tepelného čerpadla

v našich podmínkách. Je to námět k další diskuzi. Je třeba zjistit podrobnější informace. Dotace se jeví jako velmi výhodná a mezi zastupiteli převládá názor o dotaci požádat.

Radek Chocholáč vyjádřil pochybnosti, jestli fotovoltaiku a tepelné čerpadlo OÚ potřebuje a efektivně využije. K tomuto očekává další podklady pro posouzení.

d) Schválení opravy komínu na hasičce

Zastupitel Vladimír Kutílek požádal starostu o pokračování v žádosti o dotaci na hasičku.

Nutná je oprava havarijního stavu komínu na hasičce. Je třeba zvážit možnost úhrady materiálu z finančních prostředků obce a určit způsob instalace, tj. využití kompletní, nebo částečné realizace svépomocí.

e) Uzavření a informace o podnětech ke změně ÚP

Starosta obce seznámil zastupitele, že končí sběr podnětů ke změnám územního plánu, podněty jsou k dispozici k nahlédnutí zastupitelům. Zastupitelka Dana Adamcová zastupitelům přečetla základní údaje z několika podnětů. Bude vyhotoven seznam všech podnětů o změnu ÚP, ten bude předán k posouzení MěÚ v Novém Městě na Moravě a poskytnutý prostřednictvím e-mailů zastupitelům. O dalším postupu pořizování změny ÚP budou občané informováni. Obec bude žádat o dotaci na pořízení změny ÚP. Zájemci o změnu ÚP byli seznámeni s tím, že existuje ze strany obce možnost žádat, aby se finančně spolupodíleli na nákladech za změnu ÚP.

Bod č.3 Program v rozsahu b) – e) byl projednáván z hlediska informovanosti zastupitelů a možné diskuze, bez závěrečného hlasování o těchto bodech jednání.

Různé

V závěru jednání zastupitelstva k problematice projednávaných bodů ještě proběhla volná diskuze členů zastupitelstva. Navíc oproti daným bodům programu jednání zastupitelstva zastupitelé diskutovali o možnosti "zkulturnění", myšleno zlepšení, stávajícího ne zrovna pěkného stavu autobusové čekárny, a to i v porovnání s autobusovými čekárnami v okolních obcích. Zastupitel Vladimír Kutílek informoval, že je potřeba v případě podání žádosti o to, aby veškeré autobusové spoje v naší obci zastavovaly z důvodu bezpečnosti cestujících pouze na točně u zděné čekárny, nutné požádat o povolení Kraj Vysočina. Přislíbil, že pomůže o vyjádření Kraje Vysočina požádat ve spolupráci se zastupitelkou Pavlou Pulcovou. Diskutovalo se také, jak docílit snížení rychlosti přijíždějících automobilů do obce ve směru od Bobrové. Zastupitelé zvažují možnost, do doby vybudování plánované šikany, nainstalovat radar. Zastupitelé se vrátili k diskuzi o nutnosti třídění odpadů a rovněž z důvodu v současné době velké docházkové vzdálenosti části občanů obce ke stávajícím kontejnerům, také o možnosti vybudování druhého sběrného místa. Jako vhodné místo se nabízí prostor u hasičské zbrojnice.

V rámci diskuze se Radek Chocholáč starosty dotázal, v jaké fázi jsou probíhající soudní procesy, jejichž je obec účastníkem a požádal ho o aktuální status. Starosta informoval, že nemá žádné informace o případných termínech soudních jednání. Ohledně ČOV informoval o prodlení z důvodu složitosti znaleckého posudku.

Starosta dále sdělil, že zastupitelstvo schválilo smlouvu o nájmu vrtu mezi hotelem a obcí, že smlouvu tedy uzavřel, a že soud o vyklizení a vydání vrtané studny 13 C 269/2021 zrušil. Radek Chocholáč se proti tomuto postupu ohradil, že zastupitelstvo toto neschválilo a přečetl zápis ze zastupitelstva ze dne 20.12.2022 bod č.16 k dané věci – (3 zastupitelé byli pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování). Pan starosta poté opravil svoje vyjádření, že nájemní smlouva na vrt uzavřena není a že soud o vyklizení a vydání vrtané studny 13 C 269/2021 nadále běží.

Starosta oznámil, že znovu zprovoznil dodávky vody pro hotel. Zastupitel Jaroslav Neubauer se zeptal, jaký odběr vody bude hotel mít, že k tomuto nemá žádné informace. Starosta oznámil odběr vody pro čerpání hotelu na 4000m³ za rok. Radek Chocholáč na to reagoval, že povolení k čerpání je na 7.300m³ za rok celkem a pokud by hotel odebíral 4.000m3 za rok, tak obec by tento celkový to limit 7.300m³ překročila a hrozila by jí pokuta.

Na otázku "zda existuje odběratelská smlouva na vodu pro Balónový hotel" bylo starostou sděleno, že byla uzavřena. Starosta sdělil, že Balónový hotel nemá vůči obci žádné závazky.

Starosta následně poděkoval všem zúčastněným za účast a schůze byla přibližně v 19:30 hod ukončena.

V Radešíně dne: 03.03.2023

Zapisovatel: Dana Adamcová

Ověřovatel: Vladimír Kutílek

Pavla Pulcová

Starosta: Ing. Miloslav Škorpík