Zápis ze zastupitelstva 03/2023

23.04.2023

Pozor protože neexistuje ověření zápisu zvolenými ověřovateli bez ohledu nato, že existuje zvukový záznam zůstane tento záznam neověřený. Připomínky ověřovatelů budou projednány na dalším řádném zastupitelstvu.

1. Prezence

Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy obecního zastupitelstva a konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání.

Následně vyzval zastupitele k hlasování ohledně schválení programu:

Hlasování o schválení programu

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 178/03/23:

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva .

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatel byl navržen Miloslav Škorpík, ověřovatelé Dana Adamcová a Radek Chocholáč, následně proběhlo hlasování:

Hlasování o určení zapisovatele a ověřovatelů

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 179/02/23:

Zastupitelstvo obce určilo zapisovatele Miloslava Škorpíka, ověřovatele Danu Adamcovou a Radka Chocholáče.

3. Program

· přijetí daru sochy Krista od státu

Starosta informoval zastupitele o nutnosti potvrdit a přijmout bezúplatný dar významné památky sochy Krista na par.72/2 k. ú. Radešín nad Bobrůvkou od původního majitele ČR. Celý proces převodu zajistilo předchozí zastupitelstvo a zaslouží si za to poděkování. Majetek bude evidován v inventuře obce jako kulturní nemovitá památka. Bod byl bez diskuze

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 180/02/23:

Zastupitelstvo obce Radešín schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. j. UZSVM/BZR/4485/2022-BZRM, a to k pozemku pozemková parc. č. 72/2, jehož součástí je socha Krista, vše v obci Radešín a k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví obce Radešín, včetně podmínek v Čl. IV. této smlouvy a zřízení věcného práva v Čl. V. této smlouvy.

b) odsouhlasení závěrečného účtu roku 2022 a zprávy o auditu

Pro úplné uzavření hospodaření roku 2022 bylo nutno odsouhlasit závěrečný účet obce, pro seznámení veřejnosti byl zveřejněn na webových stránkách obce a nástěnce u hasičské zbrojnice. V diskuzi informoval starosta o průběhu auditu a nutných opatřeních do budoucna, Radek Chocholáč informoval o nutnosti zveřejnit kontrolní zprávu, která je nyní na webu obce. Nedostatky spočívaly v inventarizaci rozvahových účtů, kdy tato probíhala z lednových sestav, kde nebyly zaúčtovány prosincové mzdy. Jako opatření je potřeba při inventarizaci za rok 2023 vyhotovit řádné inventurní soupisy se všemi náležitostmi u veškerého majetku a závazků obce dle § 30 odst. 7 zákona o účetnictví a § 8 vyhlášky č. 270/2010. Termín plnění opatření: 10. 1. 2024

Po seznámení se s výsledkem hospodaření obce, který dopadl ztrátou více než 2 miliony, Radek Chocholáč upozornil na skutečnost, že ke konci roku byl zůstatek na účtech přes 600 tisíc, tzn. není pravda, že by obec byla zadlužená.

Starosta konstatoval, že hospodaření je auditované krajem, obec má půlmilionový dluh i přesto, že v nedávné minulosti prodala významnou část svých pozemků.

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 181/02/23:

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet roku 2022 a přijalo informaci o přezkoumání hospodaření za rok 2022.K nápravě nedostatku uvedeného v této zprávě přijala výše uvedená opatření.

· souhlas spolupráce s mateřskou školou v Bobrové o přednostním zařazování dětí ze sousedství Bobrové:

DOHODA o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bobrová, příspěvková organizace Bobrová č. ev. 14, 592 55 Bobrová, IČO: 71011889

Starosta informoval zastupitele ohledně dokončení snahy o vznik školského okrsku, který zajistí přednostní umístění dětí do mateřské školy. Jedná se o dlouhodobé úsilí, kdy velkou část jednání za zúčastněné obce udělala paní Tulisová z Dlouhého a to včetně přípravy jednotlivých smluv a vyhlášek. Po odsouhlasení smluv na jednotlivých obcích přijme toto zastupitelstvo Bobrové, čímž bude celý proces ukončen a spolupráce nabyde platnosti. Na dotaz zastupitelů, jestli to rozhodnutí neomezí v rozhodování rodiče z Radešína, starosta sdělil, že rozhodnutí o umístění dětí do mateřské školy zůstává nadále v pravomoci rodičů. Následovalo hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 182/02/23:

Zastupitelstvo obce schválilo: Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy

· přijetí závazné vyhlášky k předchozímu bodu

se vznikem školského okrsku je nutné přijmout Obecně závaznou vyhlášku obce Radešín, bod byl bez diskuze a proto proběhlo hlasování

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 183/02/23:

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Radešín, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

· smlouva na vrt S3 mezi obcí Radešín a Miloslavem Škorpíkem

Bod uvedl starosta informací, která již byla řešena na předchozím zastupitelstvu a to o nutnosti navýšení objemu odebrané podzemní vody na zdrojích S1-S3. Nová odběratelská smlouva vody pro Balónový hotel má omezený objem dodávky na 3500m3. Uvedená smlouva na vrt bude stabilizovat obecní zdroje vody a půjde na ně nahlížet jako na jeden celek, finančně představuje rozdíl nájmu a příjmu za odebranou vodu při současné ceně příspěvek do obecní pokladny cca 60 tisíc Kč. Radek Chocholáč uvedl jako svůj názor, že navržená smlouva je podle občanského zákoníku a správně by měla být podle zákona 274/2001 zákon o vodovodech a kanalizacích. Rozbor a formulaci smlouvy zajistil JUDr. Zdenek Horáček, tyto dokumenty dostali zastupitelé k seznámení s předstihem, mimo to byla smlouva posouzena VÚ v Novém Městě na Moravě, který však ze své pozice nemůže dělat žádné právní hodnocení ale doporučil vyřešení problému.

Radek Chocholáč dále sdělil, že mu není jasné, proč se má uzavřít smlouva, když ještě není pravomocný rozsudek o vlastnictví vrtu soud 13 C 269/2021. Na to starosta sdělil, že soud zrušil. Radek Chocholáč se ohradil, že v minulém zastupitelstvu starosta tvrdil, že soud pokračuje. Pokud starosta opravdu soud zrušil, tak jednal nad rámec svých pravomocí, protože ho k tomuto kroku zastupitelstvo nepověřilo a také, že má pan starosta v tomto bodě střet zájmů.

Starosta opět konstatoval, že přesto, že neexistuje pravomocné rozhodnutí ve věci vlastnictví vrtu ale pouze rozhodnutí okresního Soudu ve Žďáře nad Sázavou, proti kterému se obec odvolala, je řešení, kdy se hotel stal odběratelem obce a obec si vrt pronajme výhodnější. Dále pak starosta upozornil, že zastupování obce právními zástupci stálo jen za poslední dva roky obec více než 400 tisíc a to nejen v kauzách se současným starostou ale i ve sporech o územní plán, s krajem o limity a státem ČR. Rozhodnutí zastavit spor je pak v jeho kompetenci.

Následně starosta informoval zastupitele, že neví v jaké fázi se spory nachází, protože má určeného právního zástupce. Situace se však podpisem smlouvy změní a pokračování soudního sporu nebude potřeba. Radek Chocholáč argumentoval, že v takovém případě by bylo správné zrušit i další soudní kauzy, které starosta s obcí vede, např. vymáhání čovného, spor Radešín versus Škorpík, kasační stížnost 7 As 82/2022. Starosta se zavázal ukončit všechny spory tak aby do budoucna již nepředstavovaly další finanční zátěž pro obecní rozpočet.

Starosta před hlasováním upozornil na svůj možný střet zájmů.

Pro: 4, Proti:1, Zdržel se: 2

Usnesení 184/02/23:

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy na vrt S3mezi obcí Radešín a Miloslavem Škorpíkem