Zápis ze zastupitelstva 04/23

07.06.2023

Upozorňuji, že zápis byl ověřen pouze jedním ověřovatelem Pavlem Doležalem. Pavla Pulcová nebyla po více než 14 dnech schopna se vyjádřit. Protože minulý zápis také nebyl ověřen bude tento znovu probrán na dalším zastupitelstvu. K zápisu se vyjádřila ještě Dana Adamcová níže uvedeným textem

Dobrý den,žádám, aby v zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.5.2023 bylo zapsáno, že zastupitelka Dana Adamcová poskytla zastupitelstvu obce Radešín zvukový záznam, kterým prokázala pravdivost toho co řekla a co také následně bylo zapsáno v zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 11.4.2023. Jednalo se o tučně vyznačenou část citovaného textu zápisu, s kterou nesouhlasil ověřovatel zápisu p. Chocholáč. Citace: ,,Na připomínku Radka Chocholáče, že to starosta nemůže udělat bez odsouhlasení zastupitelstvem, kde má ještě střet zájmů, reagovala paní Adamcová, že stejný krok učinil pan Chocholáč v předchozím volebním období a to minimálně v případě, kdy podal kasační stížnost k Nejvyššímu soudu ČR v Brně a to bez hlasování zastupitelstva. Dodala, že kasační stížnost podal těsně před volbami do zastupitelstva obce Radešín".
Kromě poskytnutého zvukového záznamu na zasedání zastupitelstva 23.5.2023, uvedla zastupitelka Dana Adamcová, že její tvrzení, že o podání kasační stížnosti bývalé zastupitelstvo nehlasovalo, je založeno na základě Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 31/22 ze dne 22.9.2022, který má k dispozici a může jej doložit (popř. je volně dostupný na webových stránkách obce Radešín). Zastupitel p. Chocholáč na přímý dotaz starosty obce pana Ing. Miloslava Škorpíka, zda bývalé zastupitelstvo hlasovalo o podání kasační stížnosti, odpověděl, že zastupitelstvo o podání kasační stížnosti nehlasovalo, ale ji projednalo. Na jehož argumentaci již v průběhu jednání dne 23.5.2023 reagovala zastupitelka Dana Adamcová, že je rozdíl mezi hlasováním a projednáním. Rovněž vyjádřila přesvědčení, že se má na současném zasedání zastupitelstva, pokud se jednání týká důvodu odmítnutí podpisu zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 11.4.2023 ověřovatelem p. Chocholáčem, řešit konkrétně to, co bylo příčinou tohoto odmítnutí.K celé kauze chci dodat, že zastupitel p. Chocholáč na zasedání zastupitelstva dne 23.5.2023 se vrací a vyjadřuje v podstatně větším rozsahu, v souvislosti s nepodepsaným zápisem ze dne 11.4.2023, opakovaně k tématům, ke kterým se mohl a také se vyjádřil ihned na zasedání zastupitelstva dne 11.4.2023 a následně ještě tím způsobem, že do zápisu ze dne 11.4.2023 doplnil svůj komentář.Pokud shledají zapisovatel starosta Ing. Miloslav Škorpík nebo ověřovatelé zápisu, tj. Pavel Doležal a Pavla Pulcová, že se s výše uvedeným textem v něčem neztotožňují, tak mne s relevantní argumentací kontaktujte.S pozdravem,Dana Adamcová


OBEC RADEŠÍN

Radešín 58, 592 55 Bobrová

Mail: urad@obecradesin.cz tel:+420 608 454 089 www.obecradesin.cz

IČO: 00599727, IDS: gprav99


Zápis z

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RADEŠÍN č. 04/23

ze dne 23. 05. 2023 ( 18:00 - 19:30 hod. )

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:

Ing. Miloslav Škorpík X

Pavel Doležal X

Vladimír Kutílek X

Dana Adamcová X

Pavla Pulcová X

Jaroslav Neubauer X

Ing. Radek Chocholáč X

(Vysvětlivky: X – přítomen, -- nepřítomen, O – omluven)

Program:

1. Prezence

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

3. Program

1. Prezence

Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy obecního zastupitelstva a konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání.

Následně vyzval zastupitele k hlasování ohledně schválení programu:

Hlasování o schválení programu

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 185/04/23:

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva .

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatel byl navržen Miloslav Škorpík, ověřovatelé Pavla Pulcová a Radek Chocholáč, následně proběhlo hlasování:

Hlasování o určení zapisovatele a ověřovatelů

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 186/04/23:

Zastupitelstvo obce určilo zapisovatele Miloslava Škorpíka, ověřovatele Pavlu Pulcovou a Pavla Doležala.

3. Program

· Pořizování zvukového záznamu z průběhu zastupitelstva

Starosta doporučil zastupitelům po nejasnostech o průběhu posledního zastupitelstva pořizovat zvukový záznam pro interní potřeby ověření na tomto a následujících zasedáních.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení 187/04/23:

Zastupitelstvo obce schválilo pořizování interního zvukového záznamu

b) přijetí daru dle smlouvy o darování vodovodu ze dne 18.4.2023

Starosta dal hlasovat o smlouvě na dar vodovodu od rodiny Tulisovy, který vycházel ze závazku v kupní smlouvě na obecní pozemek v minulosti. Tímto aktem se sjednotí vlastnictví vodovodní sítě v obci

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení 188/04/23:

Zastupitelstvo obce souhlasí aby byla podepsána smlouva ze dne 18.4.2023

· Stanovisko k žádosti o dotaci na akci nové ČOV v obci, které požadoval svazek VaK pro určení dalšího postupu.

Starosta informoval o požadavku na stanovení dalšího postupu ve věci žádosti o dotaci na novou ČOV v obci. Hrubé parametry akce jsou definovány rozpočtem z roku 2022 a to ve výši 40 mil.Kč a předpokládaná výše dotace, která nepřekročí 70% z ceny. Zastupitelstvo si vyžádalo bližší informace a o bodu nehlasovalo.

· Zastupitelstvo obce Radešín, jakožto účastník v projektu "Předcházení vzniku odpadů v mikroregionu Novoměstsko" (OPŽP, 24. výzva - Prevence vzniku odpadů), projednalo a schválilo na základě žádosti DSO Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, spolufinancování projektu ve výši 170 000Kč formou bezúročné návratné finanční výpomoci.

Starosta informoval o požadavku na bezúročnou finanční půjčku viz. Znění bodu programu. Zastupitelstvo si vyžádalo bližší informace a o bodu nehlasovalo.

· Zřízení nápravy ve věci neověřeného zápisu z jednání zastupitelstva 3/2023

Starosta informoval o potřebě ověřit znění zápisu ze zastupitelstva 3/2023. Ověřovatelé Dana Adamcová a Radek Chocholáč. Zastupitelé vyslechli názor Radka Chocholáče a Dany Adamcové, posléze byl puštěn zvukový záznam sporného bodu. Původní věta opravená: Na připomínku Radka Chocholáče, že to starosta nemůže udělat bez odsouhlasení zastupitelstvem, kde má ještě střet zájmů, reagovala paní Adamcová, že stejný krok učinil pan Chocholáč v předchozím volebním období a to minimálně v případě, kdy podal kasační stížnost k Nejvyššímu soudu ČR v Brně a kdy zastupitelstvo věc projednalo, ale neodsouhlasilo.

Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 0

Usnesení 189/04/23:

Zastupitelstvo obce ověřilo zápis ze zastupitelstva 3/2023 v upravené podobě

4. Různé-Diskuze

- Miloslav Škorpík, informoval o skutečnosti, že obec Radešín eviduje pouze jednu žalobu ze strany dodavatele obecního chodníku Petra Procházky

- Radek Chocholáč požádal do dalšího zastupitelstva termíny ukončení jednotlivých kauz a vysvětlení nesouladu informací.

- Radek Chocholáč požadoval informaci jak to, že spor o čovné figuruje v aktivních sporech, starosta doplnil o informaci, že si soud dodatečně vyžádal nárokované náklady ze strany obce pro celkové uzavření.

- výsledkem průzkumu vodních zdrojů v Jamčici je informace, že existující studna v lese nemá dostatečný potenciál, naopak na vrcholu, v oblasti nové oplocenky, jsou čtyři prameny s dostatečnou kapacitou pro celou obec

- dětský den proběhne 10.6.2023 od 14:00 před zámkem, program bude ještě upřesněn

- zaokruhování vody v horní části obce bude ještě upřesněno, ale proběhla informace, že existuje rozhodnutí na stavbu v oblasti Trčkových, Adamcových a dalších, kteří jsou pod odbočkou do lesa. Další etapou by mohl být velký okruh přes pozemky Luboše Pulce, ale to až po změně územního plánu s odborným posouzením.

Z veřejnosti vystoupil Miroslav Trčka s dotazem na neutěšený stav komunikace za jeho domem po stavbě vodovodu a el.přípojky k novostavbě pod Jamčicí. Současně upozornil na zvýšený provoz těžkých nákladních automobilů na zmíněnou stavbu. Starosta se zavázal zjistit podrobnosti a informace poskytnout a prověřit.

Současně starosta obce poděkoval p.Trčkovi a všem, kteří se podíleli na obnově lesního porostu v Jamčici.

V Radešíně dne: 24.05.2023

Zapisovatel: Miloslav Škorpík

Ověřovatelé: Pavla Pulcová, Pavel Doležal

Starosta: Ing. Miloslav Škorpík