Zápis ze zastupitelstva 05/23

10.08.2023

Celý zápis v příloze, jednotlivé body zde

3. Program

a) Odsouhlasení zápisu zastupitelstva 4/2023, které nebylo ověřeno Pavlou

Pulcovou

Pavla Pulcová vysvětlila zastupitelům, že neobdržela zápis ze zastupitelstva a

proto ho nemohla ověřit. Zastupitelstvo hlasovalo o odsouhlasení zápisu 4/2023.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 192/05/23:

Zastupitelstvo obce schválilo zápis zastupitelstva 4/2023.

b) Stanovisko k výstavbě nové ČOV

Zastupitelé obdrželi rozpočet výstavby nové ČOV, následně starosta doplnil informaci,

že index navýšení cen od doby vypracování nabídky a skutečná realizace

stavební firmou může dle informací VAS jako budoucího správce dosáhnout

částky 60 mil. Kč. Toto a vysoké úrokové sazby na případný úvěr jsou

faktory, kvůli kterým v současné finanční situaci by celá akce mohla být rizikem

pro ufinancováni. Starosta dal hlasovat o odložení rozhodnutí o žádosti na dotaci

na výstavbu nové ČOV na rok 2024.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 193/05/23:

Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením rozhodnutí o žádosti na novou

ČOV na rok 2024.

c) Zastupitelstvo obce Radešín, jakožto účastník v projektu "Předcházení

vzniku odpadů v mikroregionu Novoměstsko" (OPŽP, 24. výzva - Prevence

vzniku odpadů), projednalo a schválilo na základě žádosti DSO

Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, spolufinancování projektu

ve výši 170 000 Kč formou bezúročné návratné finanční výpomoci

Starosta rozeslal bližší informace dle zápisu 4/2023, po krátké diskuzi

zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí krátkodobé bezúročné půjčky ve výši 170

tisíc Kč.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 194/05/23:

Zastupitelstvo obce Radešín, jakožto účastník v projektu "Předcházení

vzniku odpadů v mikroregionu Novoměstsko" (OPŽP, 24. výzva - Prevence

vzniku odpadů), projednalo a schválilo na základě žádosti DSO Mikroregionu

Novoměstsko, IČ 70934258, spolufinancování projektu ve výši

170 000 Kč formou bezúročné návratné finanční výpomoci.

d) Odsouhlasení věcného břemene na pozemku 156/9, dle dříve

uzavřené smlouvy na přípojku Eg.d a.s.

Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0

Usnesení 195/05/23:

Zastupitelstvo obce souhlasí s věcným břemenem na pozemku 156/9 pro

přípojku el.energie EG.d..