Zápis ze zastupitelstva 06/23

28.09.2023

Hlavní body zápisu zde, celé znění v příloze:

 3. Program

a) Určení ceny nájmu bytu v obecní bytovce a způsob pronájmu

Zastupitelé byli informováni o návrhu Doroty Tulisové na ukončení nájemního

vztahu k 30. 9. 2023. Cena nájmu je 100Kč/m2 (stejně jako v usnesení

177/02/23), přednostní právo občanů Radešína na uzavření smlouvy a zveřejnění

nabídky prostřednictvím obecního webu a informování okolních obcí. Cena

nájmu je platná i v případě dalších nově uzavřených nájemních smluv na

č.p. 2.

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 198/06/23:

Zastupitelstvo obce schválilo ukončení nájmu s rodinou Tulisovou k 30.

9 .2023 a nabídkou uvolněného bytu za cenu 100Kč/m2. Výše nájmu 100

Kč/m2 platí v případě nově uzavřených nájemních smluv pro všechny byty

na č.p. 2.

b) Odsouhlasení obsahu změny č.1 ÚP obce Radešín

Zastupitelé dostali k dispozici obsah změny územního plánu, který na základě

podkladů občanů vypracoval odbor ÚP NMNM. Odsouhlasení návrhu

k dalšímu prověření zpracovatelem je krok, který je nezbytný pro další postup.

Bylo domluveno, že na změnách územního plánu se budou žadatelé o změnu

územního plánu finančně podílet. Po plodné diskuzi, proběhlo hlasování.

Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1

Usnesení 199/06/23:

Zastupitelstvo obce souhlasí s obsahem změny č.1 ÚP obce Radešín.

c) Určení strategie převodu obecní kanalizace na SVK Žďársko

Starosta informoval zastupitele o výzvě SVK na pokračování příprav převodu

obecní kanalizace do majetku SVK, jedná se zařazení části kanalizace do

majetkové evidence a vyřešení problému se stavbou stoky na pozemku Lesů

ČR a její kolaudace.

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 200/06/23:

Zastupitelstvo obce Radešín souhlasí s kroky v rámci přípravy převodu

obecního majetku na SVK

d) Dosadba obecní aleje dle přidělené dotace ČEZ

Starosta informoval zastupitele o přidělené dotaci na obnovu obecních alejí a

o skutečnosti, že je zapotřebí zvolit zodpovědného zástupce na celou akci. Po

krátké diskuzi byl navržen Pavel Doležal.

Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 1

Usnesení 201/06/23:

Zastupitelstvo obce určilo Pavla Doležala jako zástupce obce pro akci

dosadby alejí dle dotace ČEZ

e) Smlouva o zřízení věcného břemene na přípojku el. Energie pro p.

Jeřábka ev.č1

Obec obdržela návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

č.ev. 1 p.Jeřábek na přípojku el.energie

Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 1

Usnesení 202/06/23:

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemenu ve věci

elektrické přípojky p.Jeřábka ev.č.1