Zápis ze zastupitelstva 07/23

01.12.2023

Dovolujeme si zveřejnit hlavní body zastupitelstva 7/2023 celé znění v příloze

3. Program

a) Úprava cen svozu komunálního odpadu pro občany na rok 2024

Zastupitelé po krátké diskuzi valorizovali ceny svozu na rok 2024 na 500 Kč na

občana a 250 Kč na dítě

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 205/07/23:

Zastupitelstvo obce schválilo úpravu cen svozu odpadu pro občana 500

Kč a dítě 250

b) Úprava cen vodného a stočného na rok 2024

Zastupitelé si vyžádali kalkulaci na rok 2024 a hlasování odložili na další zastupitelstvo.

c) Výběr dodavatele obecní sekačky

Zastupitelé byli seznámeni s nutností pořízení nové sekačky a s několika možnými

variantami provedení, rozhodnutí bylo odloženo a budou doplněny možnosti

externí firmy, fyz.osoby.

d) Odsouhlasení aktualizovaného plánu tvorby rezerv pro vodovod a

kanalizací PFO

Starosta informoval o nutnosti aktualizovat PFO jak požaduje ministerstvo

zemědělství

Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 0

Usnesení 206/07/23:

Zastupitelstvo odsouhlasilo aktualizovaný PFO

e) Návrh na revokaci usnesení

Na žádost zastupitelky Dany Adamcové byl zařazen bod jednání týkající se

revokace usnesení č. 163/34/22 ze dne 20. 12. 2022.

Revokace se týká usnesení 163/34/22 bodu č. 10, odsouhlaseného

zastupitelstvem na ustavujícím jednání zastupitelstva.

Citace z usnesení č. 163/34/22:

"Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o DPP Dana Adamcová za vedení

pokladny: 1500 Kč a DPP Vladimír Kutílek za funkci hlavního ekonoma: 3000

Kč".

Důvodem revokace části usnesení č. 163/34/22 je skutečnost, že mezi obcí

Radešín a zastupiteli Danou Adamcovou a Vladimírem Kutílkem nebyly DPP

uzavřeny, tudíž nepobírali ani nepobírají finanční odměnu za vedení pokladny

a za funkci hlavního ekonoma.

Od ledna 2023 pobírají výše uvedení zastupitelé pouze odměny za členství ve

výborech, detaily viz usnesení 171/01/23.

Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 0

Usnesení 207/07/23:

Zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení 163/34/22 o DPP pro zastupitele

Adamcovou a Kutílka.

f) Návrh na zvýšení ubytovacích poplatků v obci

Po krátké diskuzi zastupitelé hlasovali o zvýšení poplatků s platností od 1. 1.

2024 ze současných 35 Kč na 40 Kč

Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 1

Usnesení 208/07/23:

Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu ubytovacích poplatků a obecní vyhlášku.

Výše poplatku pro rok 2024 bude 40Kč na den.

g) Umístění lip z dotace ČEZ

Byly vzneseny výhrady k umístění některých lip dle vyznačení. Všechny připomínky

byly zohledněny a na sázení byl doplněn park a prostor u hasičské

zbrojnice. O bodu se nehlasovalo.