Zápis ze zastupitelstva 08/23

17.12.2023

Krátký souhrn jednotlivých bodů, celý zápis v příloze, originál ve skenu

Program

· Schválení rozpočtu na rok 2024

Zastupitelé hlasovali o rozpočtu pro rok 2024

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 211/08/23:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2024 dle předloženého návrhu

b) Úprava cen vodného a stočného na rok 2024

Na základě předložené kalkulace bylo starostou navrženo navýšení pouze ceny vodného ze stávajících 42,68 Kč na 46,01 Kč dle aktuálních nákladů. Při uplatnění slevy pro občany Radešína je cena vodného zvýšena o 3Kč na 1m3.

Výsledná cena se z 25Kč zvýší na 28Kč.Hlasování proběhlo následovně.

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení 211/08/23:

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny vodného pro rok 2024 dle návrhu. Cena bez slevy se navyšuje z 42.68Kč na 46.01Kč za 1m3.

· Úprava cen poplatků za účast v obecním systému odpadového

hospodářství

Návrh zvýšení cen poplatků za účast v obecním systému odpadního hospodářství o další položky viz níže přiložená tabulka. Po krátké diskuzi zastupitelé hlasovali.

Základní sazba na osobu nebo rekreační objekt

500Kč/r

Dítě do 18 let

250Kč/r

Student 18-26 let

250Kč/r

Rekreační objekt požadující popelnici

1200Kč/r

Rekreační zařízení s kapacitou do 40 lůžek

6000Kč/r

Menší provozovny v RD nebo v jednom funkčním celku s RD

1500Kč/r

Ubytovací služby v rámci RD nebo chaty

1500Kč/r

Hotel 75 lůžek pouze separovaný odpad bez komunál. odpadu

12000Kč/r

Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 0

Usnesení 212/08/23:

Zastupitelstvo souhlasilo s navrženým navýšením poplatků obecního systému.

· Stanovisko ke novému požadavku na kácení obecních stromů u pozemků rodiny Šiškeových.

Starosta informoval o novém požadavku rodiny Šiške na kácení obecních modřínů tak jak již žádal před rokem a nově o záboru obecní půdy dle zaslané stavební dokumentace a osobní konzultace s autorem projektu.

Pro: 5, Proti:0, Zdržel se: 1

Usnesení 213/08/23:

Zastupitelstvo nesouhlasí s uvedeným záměrem