Zápis ze zastupitelstva 34/22

30.12.2022

 

Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva č. 34/22

ze dne 20.12.2022 (19:00-20:50)

konané v zasedací místnosti obecního úřadu

 

1.    Přítomni:

Ing. Radek Chocholáč X

Jaroslav Neubauer X

Pavla Pulcová X

Ing. Miloslav Škorpík X

Dana Adamcová X

Pavel Doležal X

Vladimír Kutílek X

(Vysvětlivky: X – přítomen, -- nepřítomen, O – omluven)

 

 

Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty.

Starosta dle přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2.    Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta navrhl jako zapisovatele Radka Chocholáče, jako ověřovatele Pavlu Pulcovou a Vladimíra Kutílka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 156/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín určuje ověřovateli zápisu Pavlu Pulcovou a Vladimíra Kutílka a zapisovatelem Radka Chocholáče.

3.    Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyl vznesen žádný jiný návrh programu

 

Program:

- Schválení rozpočtu pro rok 2023

- Schválení návrhů rozvoje – rozpočty 2024,25

- Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace

- Návrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín

- Rozhodnutí o auditu akce „Chodník“

- Hlasování ve věci žádosti Mgr.Jolany Tulisové o odstranění článku „Historie Radešína“, který zpracovala, z obecního webu.

- Stanovení odměn pro zastupitele dle pravidel předchozího zastupitelstva - Ustanovení inventarizační komise pro rok 2022

- Hlasování o návrhu zastupitele Radka Chocholáče o zvýšení ubytovacích poplatků v obci z 35Kč na 40Kč.

- Hlasování o odstranění dvou bříz z hráze obecního rybníka

- Rozhodnutí o dalším postupu ve věci výstavby nové ČOV, informace z jednání s SVK

- Ustanovení zástupce obce Miloslava Škorpíka pro valnou hromadu SVK

- Odsouhlasení nájemní smlouvy na vrt S3 mezi obcí a Miloslavem Škorpíkem ve výši 10000Kč

- Rozhodnutí o odstranění modřínů u pozemku p. Šiškeho

- Ustanovení komise pro úpravu územního plánu a její vedení Danu Adamcovou

- Odsouhlasení zvýšení cen pronájmů pozemků dle aktuální inflace

- Různé

Předsedající navrhl schválit program jednání.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 157/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín schválilo program jednání

 

4.    Schválení rozpočtu pro rok 2023

Starosta seznámil s návrhem rozpočtu pro rok 2023, který byl vyvěšen na internetových stránkách obce a otevřel diskusi. K návrhu nebyl žádný jiný návrh. Starosta navrhl schválit rozpočet pro rok 2023.

 

 

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 158/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín schválilo rozpočet pro rok 2023.

 

5.    Schválení návrhů rozvoje – rozpočty 2024, 25

Starosta seznámil s návrhem rozvoje, rozpočty pro rok 2024, 25, který byl vyvěšen na internetových stránkách obce a otevřel diskusi. K návrhu nebyl žádný jiný návrh. Starosta navrhl schválit rozpočty pro rok 2024, 25.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 159/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín schválilo rozpočty pro rok 2024, 25.

 

6.    Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace

Starosta zdůvodnil, proč se daný bod projednává znova a sdělil, že jsou navržení Ing. Milan Jun a Ing. Zdeněk Tulis. Starosta doplnil svůj názor, že je pro pana Jůna, a že pro pana Tulise nemá důvěru.

Radek Chocholáč sdělil, že je pro pana Tulise a doplnil svůj názor, že si není jistý, jestli pan Jun za 5000 Kč/rok, okamžitě pojede do Radešína řešit každý problém, bude otvírat šachty, prolézat šachty, těsnit šachty, komunikovat s techniky a dělníky, pomáhat ve výkopech, vozit beton, hlínu, vytyčovat, opravovat, dát k dispozici svoji techniku (zcela zdarma), vytvářet passporty, dělat správně kalkulace dle zákona, tak jak tuto službu pro obec prováděl pan Tulis.

Starosta potvrdil, že pan Tulis prováděl službu zodpovědného zástupce na vysoké úrovni.

Jaroslav Neubauer sdělil, že je pro pana Tulise.

 

Starosta navrhl hlasovat o Ing. Zdeňku Tulisovi.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 3 hlasy; Proti: 4; Zdrželi se: 0

Starosta navrhl hlasovat o Ing. Milanu Junovi.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 4 hlasy; Proti: 3; Zdrželi se: 0

Usnesení 160/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín schválilo Ing. Milana Juna do funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace.

 

7.    Návrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín

Starosta seznámil, o jaký pozemek se jedná.

Pavel Doležal se vyjádřil, že byl někým ovlivňován ohledně možné výše škody, která by mohla stažením žaloby obci vzniknout a že je nezbytné, aby toto rozhodl soud.

Vladimír Kutílek se vyjádřil, že je nezbytné, aby toto rozhodl soud.

Radek Chocholáč v krátkosti shrnul, že schválením ÚP vzniklo obci automaticky předkupní právo na pozemek st.32 ve prospěch obce na základě ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Obec podala dne 26. 1. 2022 ke Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Žďár nad Sázavou, návrh na vklad předkupního práva podle Územního plánu. Řízení je uvedeným katastrálním úřadem vedeno pod sp. zn. V-440/2022-714. Z důvodu formálního nedostatku vkladové listiny katastrální úřad dne 21. 3. 2022 rozhodl o zamítnutí návrhu na vklad. Nový návrh na vklad předkupního práva podala obec dne 16. 3. 2022. Řízení je katastrálním úřadem vedeno pod sp. zn. V-1339/2022, avšak bylo katastrálním úřadem dne 22. 3. 2022 přerušeno. V rámci probíhajícího řízení o vkladu předkupního práva, vedeného pod sp. zn. V-1339/2022, obec zjistila, že dne 28. 2. 2022 byl k témuž katastrálnímu úřadu podán návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch Miloslava Škorpíka. Radek Chocholáč se dále vyjádřil, že je nezbytné, aby toto rozhodl soud.

Starosta upozornil, že je ve střetu zájmů, a proto se zdrží hlasování. Starosta navrhl hlasovat o stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 0 hlasů; Proti: 6; Zdrželi se: 1

 

8.    Rozhodnutí o auditu akce „Chodník“

Starosta zmínil, o jaký audit se jedná, jde o forenzní audit. Audit bude zcela zdarma pod záštitou MVČR.

Radek Chocholáč sdělil, že audit účetnictví dopadl naprosto bez jediného pochybení. Protože si tehdejší vedení obce uvědomovalo, že se jedná o složitou investici, tak byla zainteresována dotační kancelář zastoupená advokátem. Obec postupovala přesně dle zákona a metodického vedení této dotační kanceláře. Všechny dokumenty byly též připraveny a procesní kroky touto dotační kanceláří zkontrolovány a schvalovány.

Starosta navrhl hlasovat o rozhodnutí auditu.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 161/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o provedení auditu akce chodník.

 

9.    Hlasování ve věci žádosti Mgr. Jolany Tulisové o odstranění článku „Historie Radešína“, který zpracovala, z obecního webu.

Starosta seznámil přítomné, že článek, který umístil na web obce již stáhl.

Radek Chocholáč sdělil, že si myslí, že toto nemá řešit zastupitelstvo.

Starosta navrhl hlasovat o stažení článku z webu obce.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 162/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o stažení článku z webu obce.

 

10. Stanovení odměn pro zastupitele dle pravidel předchozího zastupitelstva

Starosta seznámil s návrhem a navrhl na rok 2022 a po krátké diskusi nechal hlasovat.

DPP Dana Adamcová za vedení pokladny: 1500 Kč

DPP Vladimír Kutílek za funkci hlavního ekonoma: 3000 Kč

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 2

Usnesení 163/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o DPP Dana Adamcová za vedení pokladny: 1500 Kč a DPP Vladimír Kutílek za funkci hlavního ekonoma: 3000 Kč.

 

11. Ustanovení inventarizační komise pro rok 2022

Starosta navrhl Danu Adamcovou, Vladimíra Kutílka a sebe. Starosta nechal hlasovat o návrhu.

 

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 164/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o složení inventarizační komise pro rok 2022 ve složení Dana Adamcová, Vladimír Kutílek a starosta obce.

 

12.   Hlasování o návrhu zastupitele Radka Chocholáče o zvýšení ubytovacích poplatků v obci z 35Kč na 40Kč.

Radek Chocholáč vysvětlil že navrhuje navýšení z důvodu inflace. Inflace je 14,4% a navýšení z 35 Kč na 40 Kč je přesně o inflaci. Poplatek může být až 50Kč.

Starosta namátkově přečetl, jak se poplatky různě pohybují v ČR.

Bohuslav Bartoš (host) sdělil, že poplatek je lázeňský a toto navýšení, že by neodpovídalo službám obce.

Dana Adamcová sdělila, že v Radešíně nic není, a že by tedy navýšení bylo neadekvátní.

Na tuto diskusi Radek Chocholáč sdělil, že poplatek se vůbec nevztahuje na to, kde se daná obec nachází a jaké má vybavení. Jsou to peníze pro obec, neplatí tento poplatek rekreační zařízení nýbrž hosté a výše je pouze závislá na rozhodnutí zastupitelstva, a že lázeňský poplatek byl nahrazen poplatkem z pobytu. Dále citoval část z metodického pokynu ministerstva vnitra k tomuto poplatku. Citace: „Poplatek z pobytu může zavést, a to formou obecně závazné vyhlášky, kterákoli obec; není tedy vázán na žádné specifické podmínky (např. soustředění turistického ruchu v obci apod.)“

Starosta nechal hlasovat o zvýšení poplatku z pobytu z 35 Kč na 40 Kč.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 1 hlas; Proti: 3; Zdrželi se: 3

13.   Hlasování o odstranění dvou bříz z hráze obecního rybníka

Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že hlasovat se nebude. Je plně v kompetenci starosty obce.

 

14.   Rozhodnutí o dalším postupu ve věci výstavby nové ČOV, informace z jednání s SVK

Starosta seznámil se stavem jednání s SVK. Stavební povolení je vydané a vše nachystané k zahájení výstavby bývalým zastupitelstvem. Starosta navrhuje posunout rozhodnutí o rok.

Radek Chocholáč sdělil, že stav stávající ČOV kapacitně nevyhovuje, a že se bude muset nová ČOV postavit. S posunutím rozhodnutí o výstavě nové ČOV o rok souhlasí.

Starosta nechal hlasovat o posunutí rozhodnutí výstavby nové ČOV o rok.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1

Usnesení 165/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o posunutí rozhodnutí výstavby nové ČOV o rok.

 

15.   Ustanovení zástupce obce Miloslava Škorpíka pro valnou hromadu SVK

Po krátké diskusi byl zformulován tento návrh. Zástupce obce pro valnou hromadu SVK bude starosta obce a zástupce starosty pro valnou hromadu SVK Radek Chocholáč.

Starosta nechal hlasovat o návrhu.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 166/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo, že zástupce obce pro valnou hromadu SVK bude starosta obce a zástupce starosty pro valnou hromadu SVK Radek Chocholáč.

16.   Odsouhlasení nájemní smlouvy na vrt S3 mezi obcí a Miloslavem Škorpíkem ve výši 10000Kč

Starosta konstatoval, že probíhá soud o vlastnictví. Vysvětlil, že pokud dojde ke schválení smlouvy zastupitelstvem, tak tím defacto obec uzná jeho vlastnictví vrtu. Starosta oznámil, že je ve střetu zájmů, a proto se zdrží hlasování.

Nastala rozprava na dané téma.

Radek Chocholáč konstatoval, že tuto smlouvu nelze takto postavit. Navržená smlouva je dle občanského zákona. Ovšem dle zákona, pokud je starosta vlastník vrtu, musí být uzavřena tzv. dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů, která se řídí §8 zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dále sdělil, že úplata za tuto službu je dle zákona regulovaná cena a mohou být uplatněny pouze oprávněné náklady.

Dále následovala diskuse, jestli je nebo není starosta právoplatným vlastníkem vrtu a jestli je nebo není daný vrt předmětem kupní smlouvy. Názory byly různé.

Starosta nechal hlasovat o odsouhlasení nájemní smlouvy na vrt S3 mezi obcí a Miloslavem Škorpíkem ve výši 10000Kč.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 3 hlasy; Proti: 1; Zdrželi se: 3

 

17.   Rozhodnutí o odstranění modřínů u pozemku p. Šiškeho

Po krátké diskusi bylo starostovi doporučeno konzultovat s lesním hospodářem.

 

18.   Ustanovení komise pro úpravu územního plánu a její vedení Danu Adamcovou

Po krátké diskusi sdělila Dana Adamcová, že se necítí být pro tento bod sama kompetentní, a proto bylo navrženo, že komise bude složena ze zástupců Dana Adamcová a starosta.

Starosta nechal hlasovat o návrhu.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 167/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo, že komise pro úpravu územního plánu se bude skládat ze zástupců Dany Adamcové a starosty obce.

 

 

 

 

 

 

19.   Odsouhlasení zvýšení cen pronájmů pozemků dle aktuální inflace

Starosta sdělil, že míra inflace dle ČSÚ je za poslední rok 14,4% a navrhl hlasovat zvýšení pronájmů pozemků o 14,4%.

Zastupitelé hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 168/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín rozhodlo o zvýšení pronájmů pozemků o inflaci 14,4%.

 

 

 

Zapsal: Ing. Radek Chocholáč, dne 26.12.2022 …………………….

Ověřovatelé zápisu: Pavla Pulcová ….........................

Vladimír Kutílek ….........................

Starosta: Ing. Miloslav Škorpík ….........................