Zastupitelstvo 33/22 dne 15.11.2022

18.11.2022

Níže uvedený zápis je pouze orientační, podepsaný dokument je ověřený zastupiteli a starostou, Zápis přikládáme pouze pro rychlou orientaci v programu zastupitelstva. Originál zápisu přiložen 22.11.2022

  Přítomni:

  Ing. Miloslav Škorpík

  Pavel Doležal

  Vladimír Kutílek

  Dana Adamcová

  Pavla Pulcová

  Jaroslav Neubauer

  Ing. Radek Chocholáč

  Program:

  • Prezence, volba zapisovatele, ověřovatelů
  • Schválení výše odměny starosty a místostarosty
  • Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace
  • Návrh na stažení kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, ze dne 6.9.2022, čj. 66 A 2/2022-122
  • Návrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín
  • Projednání a schválení formy a rozsahu zveřejnění klíčových ukazatelů a informací, popisující ekonomickou situaci obce při změně zastupitelstva - Finka pí.Procházkové
  • Obec vyzývá Dorotu a Vojtěcha Tulisovy k převodu infrastruktury vodovodu dle kupní smlouvy 3.5.2021 na obec a současně pověřuje Ing. Radka Chocholáče aby zajistil součinnost ze strany obce.
  • Projednání úprav a zpevnění travnatého příkopu - lipová alej u Pivovarského rybníka - úprava obecního pozemku v délce cca 60 m a šířky 2,5 m
  • Schválení dotace pro rodinu Kubíčků na rekonstrukci Radešínského zámku ve výši 110.109 Kč
  • Různé

  · Prezence, volba zapisovatele, ověřovatelů

  Jako zapisovatel byl určen Pavel Doležal, ověřovatelé Dana Adamcová a Jaroslav Neubauer, hlasování:

  Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy obecního zastupitelstva a občany a konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášení schopné a seznámil přítomné s programem jednání.

  Následně navrhuje zastupitel Ing. Chocholáč zrušení projednání bodu 4 a 5 z důvodu nedostatku informací o projednávaných bodech.

  Zastupitelstvo o uvedených bodech hlasovalo následně:

  Zrušení o jednání bodu 4:

  Hlasování: Zrušení bodu 4 programu

  Pro: 3, Proti: 4, Zdržel se: 0

  Usnesení 149/33/22

  Zastupitelstvo schválilo projednání bodu 4 při dnešním jednání

  Zrušení o jednání bodu 5:

  Hlasování:

  Pro: 3, Proti:3 Zdržel se: 1

  Usnesení 150/33/22

  Zastupitelstvo schválilo, že se bod 5 nebude v rámci jednání zastupitelstva 33/22 projednávat.

  Starosta doplnil 2 body na projednání:

  Odsouhlasení věcných břemen pro dvě přeložky viz dokumentace YPM Service - bude řešeno jako bod 10

  Navrhuje zřízení pracovní skupiny pro uvedení nově zřízeného chodníku do souladu se stavebním povolením - konkrétně spor s Cetin - nedodržení odstupových vzdáleností a instalace sítí pod vozovkou, navrženi členi ing.Škorpík a ing.Chocholáč

  · Schválení výše odměny starosty a místostarosty

  Návrhy: zachovat výši odměny dle podmínek předchozího zastupitelstva

  Hlasování: Výše odměny starosty

  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

  Usnesení 151/33/22

  Zastupitelstvo schválilo starostovi výši odměny dle podmínek předchozího zastupitelstva

  Hlasování: výše odměny místostarosty

  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

  Usnesení 152/33/22

  Zastupitelstvo schválilo místostarostovi výši odměny dle podmínek předchozího zastupitelstva

  · Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace

  Na pozici zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace byli navržení:

  Ing. Zdeněk Tulis, Ing. Milan Jun

  Po diskusi proběho hlasování:

  Hlasování: Ing. Tulis jako zástupce provozovatele VaK

  Pro: 3, Proti: 4, Zdržel se: 0

  Ing. Jun jako zástupce provozovatele VaK

  Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0

  Usnesení 153/33/22

  Zastupitelstvo schválilo funkci zodpovědného zástupce provozovatele VaK Ing. Milana Juna

  · Návrh na stažení kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, ze dne 6.9.2022, čj. 66 A 2/2022-122

  Zastupitelka Dana Adamcová přečetla prohlášení "O možném střetu zájmu" což nevylučuje její právo účastnit se jednání, hlasovat a rozhodovat v dané věci a to i s ohledem na její voliče.

  Ing. Chocholáč cituje z žalob a rozsudku vyjmuté body a skutečnosti, které považuje za zásadní, po následné diskuzi a argumentaci přítomných došlo k hlasování:

  Hlasování: Návrh na stažení kasační stížnosti proti rozsudku KS v Brně ze dne 6.9.2022, čj. 66A 2/2022-122

  Pro: 4 Proti: 1, Zdržel se: 2

  Usnesení 154/33/22

  Zastupitelstvo schválilo podání návrhu na stažení kasační stížnosti proti rozsudku KS v Brně, ze dne 6. 9. 2022, čj. 66A 2/2022-122.

  · Návrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín

  Viz usnesení 150/33/22

  · Projednání a schválení formy a rozsahu zveřejnění klíčových ukazatelů a informací, popisující ekonomickou situaci obce při změně zastupitelstva - Finka pí.Procházkové

  Po seznámení s ekonomickou situací obce byla diskutována forma zveřejnění těchto informaci, kdy je samozřejmostí korektní sdělení všech informací spojených s dotčeným rozpočtem. Navrženo hlasování, zda tyto informace zveřejnit, či nikoli:

  Hlasování: Návrh na zveřejnění informací o ekonomické situaci obce

  Pro: 7 Proti: 0, Zdržel se:0

  Usnesení 154/33/22

  Zastupitelstvo schválilo zveřejnění informací o ekonomické situaci obce

  · Obec vyzývá Dorotu a Vojtěcha Tulisovy k převodu infrastruktury vodovodu dle kupní smlouvy 3.5.2021 na obec a současně pověřuje Ing. Radka Chocholáče aby zajistil součinnost ze strany obce.

  Po úvodní diskusi bod jednání zrušen, bude v řešení starosty obce

  · Projednání úprav a zpevnění travnatého příkopu - lipová alej u Pivovarského rybníka - úprava obecního pozemku v délce cca 60 m a šířky 2,5 m

  Po úvodní diskusi bod jednání zrušen.

  · Schválení dotace pro rodinu Kubíčkových na rekonstrukci Radešínského zámku ve výši 110.109 Kč

  Navržena dotace obce pro rodinu Kubíčkových na rekonstrukci Radešínského zámku, výše dotace odpovídá 10% z celkové investice rodiny Kubíčkových.

  Hlasování: Schválení dotace

  Pro: 7 Proti: 0, Zdržel se:0

  Usnesení 155/33/22

  Obec schválila dotaci pro Rodinu Kubíčkových na rekonstrukci Radešínského zámku

  · Schválení uzavření smlouvy o věcném břemeni č. 014330073921/002 - v návaznosti na dokončení stavby s názvem: "Radešín přel.p.b.7 obec" .

  Zastupitelstvo schválilo jednomyslně návrh YPM Service s.r.o. na uzavření smlouvy o věcném břemeni

  Hlasování: Schválení uzavření smlouvy

  Pro: 7 Proti: 0, Zdržel se:0

  Usnesení 156/33/22

  Obec schválila dotaci uzavření smlouvy o věcném břemeni 014330073921/002

  · Různé

  Ing. Škorpík a Ing.Radek Chocholáč založili pracovní skupinu "CHODNÍK", kde budou řešit nedodělky, vady a úpravy chodníku, zajistí průběžnou dokumentaci průběhu stavby a předávací dokumentaci tak, aby mohlo proběhnout kolaudační řízení. Nutno doložit stavební deník a zápisy z kontrolních dnů, případě dalších dokumentů.

  V Radešíně dne: 18. 11. 2022