Zmatky

07.11.2022

Dobrý den, malé vysvětlení k datu a programu veřejného zastupitelstva. Původní termín určený na pátek tohoto týdne jsme byli nuceni změnit protože pozvánka neměla všechny náležitosti a to především jednotlivé položky programu. Následně zvolené pondělí 14.11. z důvodu nepřítomnosti jednoho ze zastupitelů nás nutí posunout ještě jednou termín a to úterý 15.11.2022 na 19:00.

Program zveřejněný v pozvánce:

  • Schválení výše odměny starosty a místostarosty
  • Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace
  • Návrh na stažení kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, ze dne 6.9.2022, čj. 66 A 2/2022-122, Jedná se o úpravu územního plánu kdy občanům obce Adamcům a Trčkovům dal za pravdu krajský soud, následně se obec odvolala k Správnímu soudu. K nahlédnutí je na úřadě celá kauza pro ty kteří chtějí další podrobnosti 
  • Návrh na stažení žaloby na ČR zastoupenou pozemkovým úřadem ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín. Jedná se o pozemek pronajatý státem a následně v rámci restitučního vyrovnání převeden do majetku M.Škorpíka. V důsledku nového územního plánu byl a je na pozemku vyznačeno předkupní právo obce. Spor je veden v duchu poškození obce při převodu tohoto pozemku na nového majitele, vzhledem k tomu,že se nejednalo o prodej a předkupní právo zůstáva nadále je význam takového sporu sporný.  
  • Projednání a schválení formy a rozsahu zveřejnění klíčových ukazatelů a informací, popisující ekonomickou situaci obce při změně zastupitelstva. Toto rozhodnutí dá možnost informovat občany o finanční situaci obce ve stavu jaj ji nové zastupitelstvo přebralo
  • Pověření Ing. Radka Chocholáče jako osoby zajišťující převod infrastruktury vodovodu B2 do vlastnictví obce. Nový vodovod a břemena na něj by dle kupní smlouvy o prodeji pozemků pod Jančicou měl přejít na obec
  • Projednání úprav a zpevnění travnatého příkopu - lipová alej u Pivovarského rybníka - úprava obecního pozemku v délce cca 60 m a šířky 2,5 m. Úpravy by měly mít formu daru obci od Balonového hotelu a měly by při nezměněném zákazu stání zajistit průjezdnost komunikace. Tato je často znemožněna parkováním neukázněných řidičů. Příkop bude dál plnit svoji retenční činnost 
Přijďte vyjádřit svoje názory s pozdravem Miloslav Škorpík